OT Winter - шаблон joomla Оригами

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

« Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας »

ΑΡΘΡΟ 1o : Όνομα, Έδρα και Θέσεις

Ιδρύεται στην Αθήνα ο Σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας». Για συντομία στο παρακάτω κείμενο θα αναφέρεται ως «Σύνδεσμος». Ο Σύνδεσμος θα φέρει το διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.ΕΝ.Σ.Α.» και θα λειτουργεί με βάση το παρόν καταστατικό.
Ο Σύνδεσμος απευθύνεται σε εν ενεργεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού και προέλευσης ( Σ.Ι./ΤΜ.ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ, Σ.Ι./ΤΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σ.Σ.Α.Σ., Σ.Α.Ν., Αξκοί εκ Διαγωνισμού, Αξκοί εκ Μετατάξεως, Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ., Σ.Ι.Ρ., Ε.Μ.Θ., ΕΠ.ΟΠ.), καθώς και σε εν ενεργεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι δύναται να υπηρετούν σε μονάδες, μείζονες σχηματισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ο Σύνδεσμος θα λειτουργεί σε αφιλοκερδή βάση. Τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία θα χρησιμοποιούνται σαν μέσα για την προαγωγή των σκοπών και στόχων του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και δεν θα μπορούν να διατίθενται ή να μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου.
Κέρδη που πηγάζουν από το Σύνδεσμο δε δικαιούνται να καρπούνται τα μέλη του. Η συμμετοχή τους δε στο Σύνδεσμο, δεν θα πρέπει να αποσκοπεί σε οποιασδήποτε μορφής κέρδους.
Η Έδρα του Συνδέσμου είναι στην Αθήνα Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αποστολή - Σκοποί

Αποστολή του Συνδέσμου είναι η προάσπιση των συμφερόντων των στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας αναφορικά με την βαθμολογική, υπηρεσιακή και οικονομική ανέλιξή τους και την καλλιέργεια και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους, αλλά και των σχέσεων τους με αντίστοιχους ομίλους, συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία ανά την επικράτεια, ώστε να είναι δυνατή η αρτιότερη και αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων τους.
Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
1. Tα εν ενεργεία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, να έχουν τη δική τους αυτόνομη εκπροσώπηση, πάντα μέσα στα προβλεπόμενα πλαίσια της κείμενης στρατιωτικής νομοθεσίας, καθιστώντας το Σύνδεσμο αρωγό στα εν δυνάμει προβλήματα του όπλου, προσβλέποντας στην συμβολή της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας,
2. Η προαγωγή των ιδανικών της αφοσίωσης και της αγάπης προς το στράτευμα,
3. Η ανάδειξη θεμάτων – προβληματισμών – δυσχερειών και η προσπάθεια για τη θεσμική επίλυση αυτών,
4. Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών τόσο μεταξύ των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και ευρύτερα μεταξύ των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
5. Η συμβολή των στελεχών του Συνδέσμου στην αναβάθμιση του επαγγελματικού τους επιπέδου,
6. Η κάλυψη του δικαιώματος για συλλογική έκφραση των υπηρετούντων και η αποκατάσταση των τυχόν εις βάρος τους αδικιών,
7. Η συνεισφορά στη διαφύλαξη και αναβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων,
8. Η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επιμόρφωση και τα εν γένει ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών,
9. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απόρρητου που σχετίζεται με την άμυνα της χώρας και την εθνική ασφάλεια της χώρας και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων,
10. Η επικοινωνία, η διοργάνωση αποστολών και η συνεργασία με ομοειδείς ημεδαπές ή αλλοδαπές ή διεθνείς ομίλους - συνδέσμους και με νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, και, γενικά, η χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου και νόμιμου μέσου με τελικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της χώρας και της φύσης του επαγγέλματος,
11. Η ανάπτυξη και εξύψωση του κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των στελεχών,
12. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, η διοργάνωση μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
13. Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που θα προωθεί και θα ενημερώνει για το έργο του και η συμμετοχή σε εκπομπές τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές όπου η παρουσία των μελών του ΔΣ κριθεί απαραίτητη για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και τίποτα άλλο πέραν αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Μέσα για την προώθηση των πιο πάνω σκοπών

Μέσα για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:
1. Η κατάθεση ιδεών – προτάσεων προς την φυσική και πολιτική ηγεσία της Αεροπορίας, για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του,
2. Η επαφή με τις διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς φορείς με στόχο την επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας,
3. Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σεβόμενοι τα συνταγματικά όρια εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσης του επαγγέλματος τους,
4. Την ανάληψη περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου κάτω από το όνομα «Σ.Ε.ΕΝ.Σ.Α.». Την είσπραξη συνδρομών, εισφορών και την παροχή χορηγημάτων τεχνικής και οικονομικής βοήθειας από διάφορα πρόσωπα, εταιρείες, φορείς, οργανισμούς ή ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
5. Την εισαγωγή, απόκτηση, αγορά, κατοχή, χρήση, διάθεση των αναγκαίων εφοδίων, υλικών αντικειμένων, εργαλείων, επίπλων ή άλλων ειδών που είναι χρήσιμα ή αναγκαία για τους σκοπούς του Συνδέσμου, ή για τα πρόσωπα που εργάζονται ή προσφέρουν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο,
6. Τη συστηματική λειτουργία τράπεζας αίματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Συνδέσμου και των οικογενειών τους καθώς και οποιουδήποτε άλλου συμπολίτη στα πλαίσια της αλληλοϋποστήριξης προς τους συνανθρώπους,
7. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων που προσβλέπουν στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συνδέσμου,
8. Την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης πράξης εντός των συνταγματικών ορίων και της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος που θα βοηθήσει ή θα συμβάλει στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Μέλη – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών – Δικαίωμα ψήφου

1. Μέλη:
Μέλη του Σ.Ε.ΕΝ.Σ.Α. μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού και προέλευσης καθώς οι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Σώματος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
2. Όροι εισόδου:
Για την εγγραφή τακτικών μελών του Συνδέσμου, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξημένης πλειοψηφίας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης την οποία πρέπει να υπογράφουν δύο ήδη. μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου. Το ΔΣ του Συνδέσμου, αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός 3 μηνών, από την υποβολή της αίτησης, άλλως μετά την παρέλευση του, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθείσα. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Επίτιμα Μέλη:
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμεται η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Μέλους σε δημόσια πρόσωπα ή ευεργέτες του Συνδέσμου εκτός και εντός Ελλάδος, καθώς και σε οποιοδήποτε εξέχον μέλος του Συνδέσμου, το οποίο θα έχει προσφέρει σε αυτό εξαιρετικές υπηρεσίες.
4. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών:
Τα άτομα που θέλουν να γίνουν μέλη, θα πρέπει να υπογράψουν αίτηση με την οποία θα αναφέρουν τα πλήρη ατομικά και βαθμολογικά τους στοιχεία και θα δηλώνουν ότι συμφωνούν
- με τις πρόνοιες του καταστατικού όπως έχει και όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν,
- να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται από το Δ.Σ.
Τα μέλη του Συνδέσμου - εφόσον έχουν δικαίωμα ψήφου – έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανά του εφόσον είναι εν ενεργεία στελέχη, να παρίστανται σε Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, να παίρνουν το λόγο, να ελέγχουν τα πεπραγμένα του και γενικά να παίρνουν μέρος σε κάθε εκδήλωσή του.
Επίσης, έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα και να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση θεμάτων που ορίζουν στην αίτησή τους.
Τα επίτιμα μέλη κατέχουν τιμητική θέση σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, μπορούν να παρίστανται να παίρνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής τους. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών.
5. Δικαίωμα Ψήφου των μελών:
Τα επίτιμα μέλη και οι Οργανισμοί-μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου
Με εξαίρεση τα άτομα και τους Οργανισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, δικαιούνται μια ψήφο, υπό τον όρο ότι την ώρα που ψηφίζουν έχουν συμπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.
6. Αποχώρηση Μελών
Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποχωρήσει υποβάλλοντας σχετική γραπτή δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα παραιτούμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου και ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει κατά το χρονικό διάστημα, που ήταν μέλη.
7. Διαγραφή Μελών:
Τα μέλη που δεν τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου για ένα χρόνο, κατόπιν γραπτής γνωστοποίησης, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή που συμπεριφέρεται ενάντια στους σκοπούς του Συνδέσμου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προ αυτής της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το μέλος να υποστηρίξει τις απόψεις του εγγράφως ή αυτοπροσώπως ενώπιον του.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 6ο : Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη και έχει τετραετή θητεία. Από τα επτά αυτά μέλη το ένα (1) δύναται να προέρχεται από το Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση από το πλειοψήφησαν μέλος του εντός μίας το πολύ εβδομάδας από την εκλογή του στη ΓΣ και τα εκλεγέντα μέλη του εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων με πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
Το ΔΣ διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του Συνδέσμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν καταστατικό, συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης της προηγούμενης τριετίας και καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης, τους οποίους υποβάλλει στη ΓΣ. Αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν κάθε δαπάνη ή νομική υποχρέωση του Συνδέσμου και για κάθε άλλο θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΓΣ. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αυτού αναπληρωτή.
1. Σε τακτική συνεδρίαση κάθε μήνα τουλάχιστον.
2. Σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόταση του προέδρου ή τεσσάρων μελών του και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Προέδρου.
Ο Αντιπρόεδρος, προέρχεται υποχρεωτικά από στρατιωτική προέλευση διαφορετική του εκλεγέντος Προέδρου, εκτός και αν αυτό δε δύναται να καταστεί εφικτό. Το Δ.Σ. αποφασίζει για θέματα που είναι καταχωρημένα στην ημερήσια διάταξη και με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων. Τηρούνται πρακτικά συνεδριάσεων υπογεγραμμένα από τους εκάστοτε παρόντες. Τα πρακτικά κρατούνται χωρίς λευκά διάκενα ούτε διορθώσεις ή διαγραφές.
Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτείται από την ιδιότητα του αυτή και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τη σειρά εκλογής του από τη ΓΣ .
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου εκπτώσεως ή παραιτήσεως μέλους του ΔΣ η αντικατάσταση αυτού ακολουθείται από έκτακτη συγκρότηση του ΔΣ. Το ΔΣ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητές του, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα.
Το προεδρείο του απερχόμενου ΔΣ, οφείλει να παραδώσει στο νέο Προεδρείο, εντός 5 εργασίμων ημερών, από τη συγκρότηση του σε Σώμα, όλα τα τηρούμενα από αυτό βιβλία με πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Καθήκοντα και εξουσίες του Δ.Σ. – Έκπτωση & Παύση Μέλους

1. Με εξαίρεση τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που σύμφωνα με το νόμο ή τους παρόντες κανονισμούς ασκούνται από το Σύνδεσμο στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη ευθύνη να διαμορφώνει την πολιτική του Συνδέσμου και να υιοθετεί τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών του σύμφωνα με το καταστατικό του.
Επομένως:
α). Έχει την ευθύνη της διοίκησης των υποθέσεων και της περιουσίας του Συνδέσμου.
β). Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας.
γ). Αποφασίζει για την έγκριση αίτησης καινούριων μελών.
δ). Καθορίζει τυχόν εξουσίες των Επίτιμων μελών.
ε). Συζητά και αποφασίζει την αποβολή μέλους από το Σύνδεσμο.
στ). Εισηγείται και αποφασίζει τη δημιουργία νέων περιφερειακών γραφείων.
ζ). Εισηγείται και αποφασίζει το κλείσιμο περιφερειακών γραφείων.
η). Διασφαλίζει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών.
θ). Εισηγείται τροποποιήσεις του Καταστατικού σε Καταστατική Γενική Συνέλευση.
ι). Καθορίζει το ποσόν της ετήσιας συνδρομής.
ια). Συλλέγει και κατανέμει τους πόρους του Συνδέσμου.
ιβ). Αναθεωρεί και υιοθετεί τα προγράμματα δράσης και τον προϋπολογισμό.
ιγ). Αναπτύσσει, αναθεωρεί και εγκρίνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Συνδέσμου.
ιδ). Είναι υπεύθυνο για να ορίσει και να προσλάβει Διευθυντή.
ιε). Ορίζει αριθμό επιτροπών με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. Μέλη των επιτροπών ορίζονται κατόπιν απόφασης του ΔΣ τακτικά μέλη της ΓΣ και καταρτίζονται σε σώμα με Πρόεδρο, που κατά προτίμηση προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τελικές αποφάσεις των εισηγήσεων των επιτροπών θα λαμβάνονται υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όλες οι επιταγές, τα γραμμάτια, οι συναλλαγματικές και γενικά τα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και όλες οι αποδείξεις πληρωμών στο Συμβούλιο θα πρέπει να υπογράφονται, να εκδίδονται, να γίνονται αποδεκτές, να οπισθογραφούνται και γενικά να διατυπώνονται από δύο από τα ακόλουθα άτομα: τον/την Πρόεδρο, τον/την Γενικό/ή Γραμματέα και τον/την Ταμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταγράφονται από τον/την Γενικό Γραμματέα όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.
Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του. Σε περίπτωση μη απαρτίας το Δ.Σ. αναβάλλεται, και πραγματοποιείται ξανά σε 10 ημέρες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου. Αν παρουσιασθεί ανάγκη, το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως μετά από αίτηση τουλάχιστον τεσσάρων μελών του προς τον/την Πρόεδρο, για ορισμένα θέματα προς συζήτηση.
Στις συνεδρίες του Δ.Σ. προεδρεύει ο/η Πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας του ο/η Αντιπρόεδρος. Εάν απουσιάζουν και οι δύο, τα μέλη του Δ.Σ. που είναι παρόντα εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν θα δικαιούται να ψηφίσει σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή πράξη για την οποία ενδιαφέρεται προσωπικά.
Ειδικότερα:

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδικαστικώς όπως και έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος δύναται να υπογράφει και να δεσμεύει το Σύνδεσμο έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεων του Συνδέσμου.
Ο Πρόεδρος δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.
Ο Πρόεδρος θα λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων του Συνδέσμου γραπτά ή προφορικά.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο γενικός Γραμματέας του ΔΣ έχει την ευθύνη της φύλαξης της σφραγίδας και του αρχείου του Συνδέσμου, συντάσσει και προσυπογράφει με τον πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται προς το ΔΣ τα προς συζήτηση θέματα. Τηρεί το βιβλίο αλληλογραφίας και φροντίζει για την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων όπως επίσης και τα βιβλία των τακτικών μελών, συνεργαζόμενων μελών, επίτιμων και αρωγών μελών. Εκτελεί όποιο άλλο έργο του ανατεθεί από τα όργανα του Συνδέσμου ή ειδικά από τον πρόεδρο στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων.

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου συντάσσει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα οικονομικού περιεχομένου έγγραφα σχετικά με την διαχείριση. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου τις ετήσιες συνδρομές των μελών, ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει των ενταλμάτων που εκδίδονται με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το ΔΣ και έχουν υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον ίδιο και έχουν σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του ΔΣ ως προς την έγκριση πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη εφόσον δεν προβλέπεται από οικείο κεφάλαιο ή άρθρο του εγκριθέντος προϋπολογισμού.
Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο ΔΣ συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα και κάθε τέλος του ημερολογιακού έτους τον απολογισμό της διαχείρισης βάσει του οποίου το ΔΣ συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό χρήσεως καθώς και την περιουσία του Συνδέσμου. Υποβάλλει στο ΔΣ εισηγητικές προτάσεις μικρού και μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού. Ελέγχεται από την ΕΕ για την λογιστικά και διαχειριστικά διαφανή και έντιμη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου. Η ανάληψη χρημάτων από αυτά που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς γίνεται από τον ταμία μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ο ταμίας είναι υπόλογος και επέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Μέλη του ΔΣ που δεν έχουν αξιώματα επονομάζονται Σύμβουλοι. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα ή ειδικό έργο σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους τιτλούχους ή όχι, είτε σε τρίτους.
2. Έκπτωση από αξίωμα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Η έδρα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρείται κενή και θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα, εάν το Μέλος:
α). Παραιτηθεί από το αξίωμά του μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους παραίτησης.
β). Διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και καταδικαστεί από το δικαστήριο για τούτο, ή ερημοδικεί η ποινική του υπόθεση.
γ). Απουσιάζει χωρίς προφορική ή γραπτή ενημέρωση από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Δ.Σ., οπότε αυτόματα θα θεωρείται ότι σταμάτησε να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θέση του θα θεωρείται κενή.
3. Παύση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Σύνδεσμος μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παύσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων του, κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνδέσμου.
Η θέση του μέλους του ΔΣ που παύθηκε, εξέπεσε ή παραιτήθηκε αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση αρνήσεως του από τον δεύτερο κοκ, ενώ εάν δεν υπάρχει κανείς επιλαχών η θέση μένει κενή μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση
- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου αποτελεί το ανώτατο σώμα αυτού. Αυτή συνέρχεται κάθε χρόνο, σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο - Η Πρόεδρος θα ειδοποιεί με επιστολή ή τηλεφωνικά ή με τηλεομοιοτυπία τα μέλη, 14 (δεκατέσσερις) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Συνέλευση. Η ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει: α) τη λογοδοσία από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, β) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τον προϋπολογισμό, γ) την έγκριση του ισολογισμού του προηγούμενου χρόνου συνοδευόμενη από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που έχει εκλεγεί από την προηγούμενη Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση, δ) την εκλογή μελών τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας κάθε τρία χρόνια, ε) τον ορισμό εξωτερικής ελεγκτικής επιτροπής.
1. Εκτός από τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να προστεθεί κανένα άλλο θέμα. Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει θέμα στη Γενική Συνέλευση μπορεί να το υποβάλει γραπτά στον/στην Πρόεδρο 10 (δέκα) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Εκτάκτως, με εισήγηση του Προέδρου, δύναται να τίθενται θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, μη αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη μόνο αν στη Συνέλευση παρίστανται όλα ανεξαιρέτως τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Συνδέσμου χωρίς να προβάλλεται αντίρρηση στην προοπτική συζήτησης και λήψης απόφασης επ’ αυτού.

2. Απαρτία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελούν το 50% συν ένα των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε απαρτία αποτελούν τα ευρισκόμενα μέλη ανεξάρτητα από τον αριθμό.
3. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση που απουσιάζει, αναλαμβάνει ο/η Αντιπρόεδρος
4. Στην περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία, ο/η Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα έχει την νικώσα ψήφο.

5. Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν ο Νόμος επιβάλλει αυξημένη πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με ανάταση του χεριού, εκτός εάν τουλάχιστον είκοσι μέλη ζητήσουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
6. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών του Συνδέσμου τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση και είναι οικονομικώς ενήμερα κατά το παρόν καταστατικό.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις
Στις Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη έχουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις:
α) Να ψηφίζουν την Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Να εκλέγουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Να υποβάλλουν εισηγήσεις για διεύρυνση των αντικειμενικών σκοπών του Συνδέσμου.
δ) Να κάνουν υποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα που έχουν σχέση με το καταστατικό, όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/5 των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην τελευταία περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 10 (δέκα) ημερών.
Ο/η Πρόεδρος θα ειδοποιεί με επιστολή ή τηλεφωνικά ή με τηλεομοιοτυπία τα μέλη 4 (τέσσερις) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εξελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος των πράξεων και της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Σε 15 (δεκαπέντε) μέρες από την εκλογή της συνέρχεται μετά από πρόσκληση του/της πλειοψηφήσαντος/σης ο/η οποίος/α και διευθύνει τις εργασίες της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της Διοικήσεως και της Διαχειρίσεως του Συνδέσμου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και η υποχρέωση σε 10 (δέκα) μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση να υποβάλει εγγράφως την έκθεσή της.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Διαδικασία Εκλογών – Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) μέλη, που εκλέγονται μεταξύ των παρόντων, ταμειακώς τακτοποιημένων μελών από την Γενική Συνέλευση. Ο/η πλειοψηφήσας ορίζεται Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να συγκεντρώσει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της (την επομένη της εκλογής της), τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών του ΔΣ και να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές διεξάγονται κατά την ημερομηνία που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση.
Το ψηφοδέλτιο φέρει επί ποινή ακυρότητας τη σφραγίδα του Συνδέσμου και περιέχει αλφαβητικά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται δυο πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών με απόφαση του Δ.Σ. από τις αιτήσεις, που υποβάλλονται από κάθε τακτικό μέλος, που επιθυμεί την εκλογή του και έχει τα προσόντα προς τούτο.
Ο αριθμός των σταυρών, που σημειώνεται έναντι των ονομάτων των υποψηφίων, είναι μέχρι επτά (7).

ΑΡΘΡΟ 11ο : Πόροι του Συνδέσμου.

Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α). Η υποχρεωτική συνδρομή των μελών.
β). Το δικαίωμα εγγραφής αυτών.
γ). Οι δωρεές.
δ). Τα έσοδα από εκδηλώσεις επιστημονικές, πολιτιστικές ή εορταστικές που διοργανώνει ο Σύνδεσμος και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Βιβλία Λογαριασμών – Ελεγκτές

Ο Σύνδεσμος υποχρεούται να τηρεί βιβλία λογαριασμών σχετιζόμενα με τα έσοδα και τα έξοδά του και τις καταστάσεις που αναφέρονται σ’ αυτά τα έσοδα και έξοδα, καθώς επίσης και για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
Τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, σε συνεργασία από τον εκλεγμένο στο Δ.Σ. Ταμία του Συνδέσμου, από την Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας καθήκον είναι να ετοιμάζει έκθεση για τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου κατά τον προηγούμενο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Τροποποίηση Καταστατικού ή/και Διατάξεων

Το Καταστατικό ή/και Διατάξεις αυτού μπορούν να τροποποιηθούν, να αλλάξουν ή να ακυρωθούν μόνο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών που δικαιούνται να ψηφίζουν με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απαρτία, δηλαδή παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του Συνδέσμου.
Οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό ή/και Διατάξεις εγκρίνονται πρώτα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται μόνο αφού μετέπειτα επικυρωθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Διάλυση

α) Ο Σύνδεσμος θα διαλύεται εφόσον υπάρχει σοβαρό παράπτωμα, με απόφαση που λαμβάνεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μόνο γι’ αυτό το σκοπό, και που αυτός θα αναφέρεται στην κοινοποίηση προς τα μέλη.
β) Η πρόταση για διάλυση του Συνδέσμου εγκρίνεται με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απαρτία, 50% συν ένα.
γ) Ο Σύνδεσμος διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 10 (δέκα).
δ) Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του Συνδέσμου, μετά την τακτοποίηση των χρεών και των υποχρεώσεων του, θα διανέμεται ως εξής: Η περιουσία του Συνδέσμου δεν θα καταβάλλεται ή διανέμεται στα μέλη του Συνδέσμου, αλλά θα προσφέρεται ή θα μεταφέρεται σύμφωνα με τις εγκρινόμενες διατάξεις του νόμου αποκλειστικά και μόνο σε ομίλους - συλλόγους που ασχολούνται με τη φροντίδα εγκαταλελειμμένων παιδιών ( π.χ. Χαμόγελο του παιδιού, Αμυμώνη κ.τ.λ.).
Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Σφραγίδα

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα με σχήμα θυρεό, όπου θα εμφανίζει το λογότυπο «Σ.Ε.ΕΝ.Σ.Α.» και το έτος ίδρυσης. Mέσα δε στον θυρεό, θα απεικονίζονται ένας αετός, ένας πάπυρος και η Ελληνική σημαία.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Βιβλία του Συνδέσμου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύνδεσμος είναι :
- Υποχρεωτικά
α. Μητρώο μελών του Συνδέσμου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σύνδεσμο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών. Όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, υποχρεωτικά να φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
- Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Συνδέσμου .
Ο Σύνδεσμος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Γενικές Διατάξεις

Ο Σύνδεσμος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Ομίλων - Συνδέσμων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σύνδεσμο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συνδέσμου μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση καθορίζεται ως εξής :
α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύνδεσμο των τακτικών μελών ποσό 10 Ευρώ.
β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 10 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 19ο :Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δέκα εννέα άρθρα (19) εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :

Αθήνα, 16-5-2015

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Ονοματεπώνυμο)                                                -ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Links

Νομική Κάλυψη

Αγγελική Γ. Καλογιάννη

Δικηγόρος

τηλ. 6948605924

email: agg.kalogianni@gmail.com

Λυδία Βεντήρη

Δικηγόρος

τηλ. 6978259878

email: lydiaventiri@hotmail.com

Αιέν αριστεύειν

«αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν»

--- Όμηρος---

Ιλιάδα,Ζ,208

Videos

Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΝΣΑ στην εκπομπή "Στον Ενικό"